Υπόθεση T-723/15: Προσφυγή της 4ης Δεκεμβρίου 2015 — Genossenschaftsverband Bayern κατά Επιτροπής