Υπόθεση T-831/17: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Νοεμβρίου 2018 — DRH Licensing & Managing κατά EUIPO — Merck (Flexagil) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία για την κήρυξη εκπτώσεως — Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Flexagil — Ουσιαστική χρήση του σήματος — Άρθρο 18, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α', και άρθρο 58, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 — Μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα]