Дело T-831/17: Решение на Общия съд от 15 ноември 2018 г. — DRH Licensing & Managing/EUIPO — Merck (Flexagil) (Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Фигуративна марка на Европейския съюз „Flexagil“ — Реално използване на марката — Член 18, параграф 1, втора алинея, буква а) и член 58, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Форма, различаваща се по елементи, които не променят отличителния характер на марката)