Γραπτή ερώτηση E-004821/11 Matteo Salvini (EFD) προς την Επιτροπή. Πόροι ΑΕΠ/ΑΕΕ