Μέτρα που θεσπίζονται από την Ουγγαρία σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 1 της απόφασης C(2017) 2907, της 8ης Μαΐου 2017