Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2017/1682 z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2015