Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1137/81 της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 1981 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών