Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 16ης Δεκεμβρίου 2015 Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 16ης Δεκεμβρίου 2015.#Perfetti Van Melle Benelux BV κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ).#Κοινοτικό σήμα – Διαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού λεκτικού σήματος TRIDENT PURE – Προγενέστερα κοινοτικά, εθνικά, διεθνή και Μπενελούξ, εικονιστικά και λεκτικά, σήματα PURE WHITE, mentos PURE FRESH PURE BREATH, PURE, PURE FRESH, mentos PURE FRESH και mentos PURE WHITE – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Κίνδυνος συγχύσεως – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009.#Υπόθεση T-491/13.