Υπόθεση T-297/19: Προσφυγή της 6ης Μαΐου 2019 — Dragomir κατά Επιτροπής