Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8757 — Nordic Capital / Alloheim) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )