Οδηγία του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1974 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών των αναφερομένων στα κάτοπτρα οδηγήσεως των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (74/346/ΕΟΚ)