Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1561/86 της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 1986 περί τροποποιήσεως των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης