Υπόθεση C-638/17: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 11ης Απριλίου 2019 [αίτηση του Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Λιθουανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Προδικαστική παραπομπή — Διάρθρωση και συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα καπνά — Οδηγία 2011/64/ΕΕ — Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α' — Έννοια του όρου «πούρα ή πουράκια» — Κύλινδροι καπνού με εξωτερικό περιτύλιγμα από φυσικό καπνό που καλύπτεται εν μέρει από πρόσθετο στρώμα χαρτιού)