Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 50/2019 της 29ης Μαρτίου 2019 για την τροποποίηση του παραρτήματος I (Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2020/804]