Γραπτή ερώτηση αριθ. 714/83 της κ. Marijke Van Hemeldonck προς την Επιτροπή Θέμα: Ιση μεταχείριση ανδρών και γυναικών