Απόφαση του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 για τη σύναψη συμπληρωματικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά, με την κατάργηση των υφισταμένων ποσοτικών περιορισμών και μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος κατά τις εξαγωγές, καθώς και την πρόληψη της επιβολής τους στο μέλλον #Συμπληρωματικό πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά, με την κατάργηση των υφισταμένων ποσοτικών περιορισμών και μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος κατά τις εξαγωγές, καθώς και την πρόληψη της επιβολής τους στο μέλλον