ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ P-0600/04 υποβολή: Generoso Andria (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Απολαβές παραγόντων του τομέα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.