Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1111/2001 της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 2001, για τη θέσπιση των κατά μονάδα αξιών για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ορισμένων αναλώσιμων εμπορευμάτων