Υπόθεση C-293/19 P: Αναίρεση που άσκησε στις 10 Απριλίου 2019 η Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) στις 12 Φεβρουαρίου 2019 στην υπόθεση T-231/18, Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam κατά EUIPO – Lupu (Djili)