Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2006 , σχετικά με τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας για τη διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας και την εφαρμογή μέτρων επιτήρησης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν για την καταπολέμηση της εν λόγω νόσου στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στο Λουξεμβούργο και στις Κάτω Χώρες το 2006 και το 2007 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 6968]