Γνωμοδότηση για — το σχέδιο κοινής απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής που θεσπίζει πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων (POSEIDOM), και — την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς που διέπει την «εισφορά θαλάσσης» στα υπερπόντια διαμερίσματα