Υπόθεση C-313/07: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 16ης Οκτωβρίου 2008 [αίτηση του Juzgado de lo Mercantil (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Kirtruna SL, Elisa Vigano κατά Red Elite de Electrodomésticos SA, Cristina Delgado Fernández de Heredia, Sergio Sabini Celio, Miguel Oliván Bascones, Electro Calvet SA (Κοινωνική πολιτική — Οδηγία 2001/23/ΕΚ — Μεταβίβαση επιχείρησης — Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων — Διαδικασία αφερεγγυότητας — Μεταβίβαση μισθωτικής συμβάσεως)