Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3151/85 της Επιτροπής της 12ης Νοεμβρίου 1985 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη