Γραπτή ερώτηση αριθ. 966/89 του κ. Thomas Megahy προς την Επιτροπή Θέμα: Προτάσεις σχετικά με τη θέσπιση κοινών προδιαγραφών για τα εύφλεκτα υλικά που χρησιμοποιούνται στα έπιπλα