Γραπτή ερώτηση E-2962/08 υποβολή: Catherine Stihler (PSE) προς την Επιτροπή. Χρονοδιάγραμμα ένταξης στην ΕΕ