Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9612 — Central Group / SIGNA Prime / Mahis JV) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 4/07