Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/561 της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2018, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/127 όσον αφορά τις απαιτήσεις πρωτεΐνης στα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )$