Делегиран регламент (ЕС) 2018/561 на Комисията от 29 януари 2018 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/127 във връзка с изискванията за белтъците за преходните храни (Текст от значение за ЕИП. )$