Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3974/88 της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 1988 για κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία