Υπόθεση C-674/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 [αίτηση του Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Λιθουανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — «Skonis ir kvapas» UAB κατά Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Προδικαστική παραπομπή – Διάρθρωση και συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα καπνά – Οδηγία 2011/64/ΕΕ – Άρθρο 2, παράγραφος 2 – Άρθρο 5, παράγραφος 1 – Έννοια των «προϊόντων αποτελούμενων αποκλειστικώς ή μερικώς από ουσίες άλλες πλην του καπνού» – Έννοια των «καπνών για κάπνισμα» – Καπνός ναργιλέ)