Kommissionen mod Østrig TITJUR Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 15. juni 2006. # Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig. # Traktatbrudssøgsmål - direktiv 2001/19/EF - gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser - sygeplejerske, tandlæge, dyrlæge, jordemor, arkitekt, farmaceut og læge - manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist. # Sag C-262/05.