Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2766/86 της Επιτροπής της 4ης Σεπτεμβρίου 1986 για τον καθορισμό της συμπληρωματικής ενίσχυσης για τις αποξηραμένες ζωοτροφές που καθορίστηκε προσωρινά μεταξύ της 1ης Δεκεμβρίου 1985 και 30ής Ιουνίου 1986