Γραπτή ερώτηση αριθ. 972/85 της κ. Marijke Van Hemeldonck προς την Επιτροπή Θέμα: Τα συμφέροντα των ηλικιωμένων