Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2079/86 της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 1986 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1729/78 για την εφαρμογή του καθεστώτος επιστροφών στην παραγωγή, από την περίοδο εμπορίας 1986/87, στον τομέα της ζάχαρης