81/58/ΕΚΑΧ: Απόφαση τών αντιπροσώπων τών Κρατών μελών τής Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος καί Χάλυβος συνελθόντων στά πλαίσια τού Συμβουλίου, τής 20ής Ιανουαρίου 1981, περί καθορισμού τού καθεστώτος πού εφαρμόζεται στίς συναλλαγές τής Ελληνικής Δημοκρατίας μέ τίς ΥΧΕ γιά τά προϊόντα πού υπάγονται στήν ως άνω Κοινότητα