Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2230/89 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 1989 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως