Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2901/88 της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 1988 περί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων