Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.10035 — Burnam Parties/Kroenke Parties/SMG/Cascade Investment/StorageMart) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2021/C 5/05