Υπόθεση 129/83: Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε με διάταξη της 22ας Ιουνίου 1983 το Oberlandesgericht του Μονάχου στο πλαίσιο της υποθέσεως Siegfried Zelger, Μόναχο, κατά Sebastiano Salinitri Mascali (Ιταλία)