Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2085/89 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1989 περί παύσεως της αλιείας του γάδου από πλοία με σημαία της Γερμανίας