Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1752/89 του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 1989 για την παράταση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2508/88 σχετικά με την εφαρμογή δράσεων συγχρηματοδότησης για τις αγορές προϊόντων διατροφής ή σπόρων για σπορά από διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς