/* */

Υπόθεση 279/89: Προσφυγή της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, που ασκήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 1989