Γραπτή ερώτηση αριθ. 619/82 του κ. Diana προς την Επιτροπή Θέμα: Ένίσχυση των έλέγχων της εφαρμογής των κοινοτικών διατάξεων όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα