Οδηγία 2005/10/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 2005, για την καθιέρωση τρόπων δειγματοληψίας και μεθόδων ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των μέγιστων περιεκτικοτήτων βενζο(a)πυρενίου στα τρόφιμαΚείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ