Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2596/83 της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 1983 περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης