/* */

Γραπτή ερώτηση E-0602/09 υποβολή: Nils Lundgren (IND/DEM) προς την Επιτροπή. Εγκληματική οργάνωση έλαβε χρηματοδότηση από την ΕΕ