Υπόθεση C-25/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 27ης Φεβρουαρίου 2020 [αίτηση του Sąd Okręgowy w Poznaniu (Πολωνία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Corporis sp. z o.o. κατά Gefion Insurance A/S [Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 2009/138/ΕΚ – Αντιπροσώπευση επιχείρησης ασφάλισης ζημιών – Αντιπρόσωπος με κατοικία στην ημεδαπή – Επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων – Παραλαβή του εισαγωγικού της δίκης εγγράφου – Κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007 – Δεν έχει εφαρμογή]