Κανονισμός (EOK) αριθ. 2198/82 τής Επιτροπής τής 6ης Αυγούστου 1982 περί καθορισμού τού ύψους καί τών λεπτομερειών εφαρμογής τής ενισχύσεως γιά επαναποθεματοποίηση τής σταφίδας σουλτανίνα τής εσοδείας 1981 πού ευρίσκεται στήν κατοχή τών ελληνικών οργανισμών αποθεματοποιήσεως