Υπόθεση T-559/10: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 11ης Ιουλίου 2012 — Laboratoire Garnier κατά ΓΕΕΑ (natural beauty) [ «Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως του εικονιστικού κοινοτικού σήματος natural beauty — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Διακριτικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009» ]