Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4054/86 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 για τον καθορισμό οροφών και κοινοτικής επιτήρησης για τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής Γιουγκοσλαβίας (1987)